ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

 

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Firmamızda bulunan ve listesi ekte sunulan makina ve teçhizata göre işyerimizin üretim ve tüketim kapasitesinin yürürlükteki esaslar dahilinde tespit edilerek, firmamız adına kapasite raporunun düzenlenmesini rica ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İsim, Soyad

Sanayi Sicil No. :…………… Müracaatın Sebebi :                                                   

 

Oda Sicil No.     :……………? İlk (İlk defa rapor düzenleniyorsa)                               ...................................

 

Ticaret Sicil No. :……………? Yenileme (Daha önce Odamızca düzenlenmiş

rapor var ise)

 

                                                                                                                                 Firma Kaşesi ve İmza

Firma Unvanı         :

 

Firma web Adresi:

..........................................

Vergi Dairesi ve No: 

 

Firma e-posta Adresi:

..........................................

Tescilli Markası: 

İşyeri (İmalathane) Adresi:

 

 

 

 

 

İşyeri Telefon No:

..........................................

 

İşyeri Faks No:

..........................................

 

MERSİS No:

..........................................

İşyeri Üretime Başlama Tarihi:  …………..

İşyeri SGK No:  ..…………………………………..

Büro ve İdare         :

Merkezi Adresi      

 

Büro Telefon No:

..........................................

 

Büro Faks No:

..........................................

Üretim Konusu       :

İşyeri Durumu

Arazi (m2)            : ...................

Kapalı Saha (m2)  : ...................

Bina İnşa Tipi      : ...................

Mal Sahibi            :     ?

Kiracı                   :     ?

 

Makine Teçhizat Kıymeti (TL)         .....................................

 

 

Personel Durumu

Mühendis : ..........

Teknisyen     : ..........

Usta          : ..........

İşçi           : ..........

İdari Pers. : ..........

Taşeron    : ..........

Toplam    : ..........

 

Tescilli Sermaye (TL)            : .....................................

Yabancı Sermaye (Varsa)

Ülkesi           :……………..

Firması        :……………..

Oranı (%)    :……..............

Gayri Maddi Hak Kullanılıyorsa

Patent          Know-How        Lisans

?                     ?                   ?

Ülkesi : .............................

 

 

Kalite Belge ve Sertifikaları:

AR-GE Birimi

? Var        ?  Yok

Arıtma Tesisi

? Var       ? Yok

Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Cihazlar

? Var                       ? Yok

Aşağıdaki Kısım Sanayi Odası Tarafından Doldurulur

Evrak Kaydı

EKSPERTİZ HEYETİ ÜYELERİNİN

Görevleri

ADI VE SOYADI

Eksper

 

Eksper

 

Raportör

 

                 

  

 

Aşağıdaki sütunların firmaca eksiksiz olarak doldurulması gerekir

 

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

(Günde 8 saat, yılda 300 gün hesabıyla)

Ürün Adı (Cins, Özellik, Ticari ve Teknik Adı)

Miktar

Birim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ (Ana, Yardımcı ve Ambalaj Maddeleri)

(Günde 8 saat, yılda 300 gün hesabıyla)

Hammadde Adı (Cins, Özellik, Ticari ve Teknik Adı)

Miktar

Birim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Yukarıdaki satırlar yetmediği takdirde cevaplar aynı başlıklar altında imzalı ve kaşeli firma kağıdına ayrıca verilecektir.

 


 

 

 

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI                                                                                                                                                                                            Tarih:

Kapasite Şubesi Müdürlüğü´ne,

 

………………………….ticaret sicil nolu    …………………………………………………………………………………………….   unvanlı firmanın işyerinde mevcut, kurulu ve çalışır vaziyette olan makine ve teçhizat listesi aşağıdadır.

Söz konusu makine-teçhizatın toplam bilanço değeri   ……………………………… TL’dir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

YMM veya SMMM

İsim, kaşe-imza

FİRMA MÜLKİYETİNDEKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Adet

Adı (Cins ve Teknik Özellikleri)

Fatura Tarihi

Temin Edilen Firma

Temin Edilen Firmanın/Kişinin Vergi/TC No’su

Temin Edilen Firmanın Tic. Sicil No’su

Yerli

İthal

Motor Gücü (kW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: Firmanın birden fazla işyeri adresi varsa, makine-teçhizat listesi her bir işyeri adresi için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Not 2: Firmanın ATSO’dan daha önce alınmış kapasite raporu varsa, eski kapasite raporundaki makine-teçhizatın sadece adının ve adetinin belirtilmesi yeterlidir.

 

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tarih:

Kapasite Şubesi Müdürlüğü´ne,

 

………………ticaret sicil nolu      …………………………………………………………………………………………….    unvanlı firmanın işyerinde mevcut, kurulu ve çalışır vaziyette olan makine ve teçhizat listesi aşağıdadır.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

YMM veya SMMM

İsim, kaşe-imza

KİRALIK / LEASİNGLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Adet

Adı (Cins ve Teknik Özellikleri)

Kiralama Tarihi- süresi

Kiraya veren Firma

Temin Edilen Firmanın/Kişinin Vergi/TC No’su

Temin Edilen Firmanın Tic. Sicil No’su

Yerli

İthal

Motor Gücü (kW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: Firmanın birden fazla işyeri adresi varsa, makine-teçhizat listesi her bir işyeri adresi için ayrı ayrı düzenlenmelidir. 

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

?  1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (1 nüsha)

?  2- Firmanın imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

?  3- Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

? 4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

?  5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti,  (Firma Mülkiyetindeki Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

? 6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

? 7- Kiralık olan bina, işyeri ve makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

?  8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi,

?  9-  Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

?  10- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

 

Metin Kutusu: LÜTFEN DİKKAT !
Yukarıda istenen belgeler müracaat esnasında başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmelidir.